Helse- og oppvekst

Har du lyst å jobbe i barnehage, hjemmesykepleien, sykehjem, med funksjonshemmede, på lege- eller tannlegekontor, i ambulanse, på apotek eller som hudpleier? Ved Åkrehamn vidaregåande skole får du opplæring som fører frem mot disse yrkene.

Vg1 Programfag

Vi jobber med tre forskjellige felles programfag: Kommunikasjon og samhandling. Her jobbes det med ulike tema som skal gjøre deg til en dyktig yrkesutøver, slik at du kan gi omsorg og service til andre. Eksempler på tema er kommunikasjon, konfliktløsing, øke evnen til sosialt samvær.

Yrkesutøvelse. Her får du lære mer om de ulike yrkene innen Helse- og sosialfag. Eksempel på tema er: Dine rettigheter og plikter i de ulike yrkene, samarbeid med andre, profesjonell omsorg og service. Helsefremmende arbeid. Her får du lære om kroppens oppbygning og funksjon, sunn kost og matlaging, hygiene og hudpleie, førstehjelp og helse og livsstil.

Yrkesfaglig fordypning

YFF består av to praksisperioder, ca tre uker pr. termin, etter eget valg innen yrkene for Helse- og sosialfag. Elevene pleier å velge barnehage, skole/SFO, hudpleie, sykehjem/aldershjem og arbeid blant funksjonshemmede.

Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Liker du å arbeide med barn og unge bør du søke Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfaget. Vi har de samme programfagene som Vg1 Helse og sosial, men nå er fagene knyttet opp mot arbeid med barn oog unge i alderen 0-18 år. Hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdninger en barne- og ungdomsarbeider trenger for å være egnet til yrket er det sentrale temaet gjennom hele skoleåret. Vi arbeider etter tema, og starter med førskolealderen , så fortsetter vi med skolebarnet og til slutt ungdom. Vi arbeider etter PPD-modellen (planlegging, produksjon, dokumentasjon), der veiledning har en sentral plass, og elevene får stor frihet til å velge metode, og til å lage egne læringsoppdrag.

Yrkesfaglig fordypning

YFF blir organisert i to hovedbolker. Barnehage og skole/SFO.Begge disse temaene går over en periode på fem uker, ca 17 dager. Dessuten har vi ca tre timer i uka knyttet opp mot forberedelse til praksis. Det er også to kvelder på våren der vi besøker en fritidsklubb. Elevene kan søke om å ha praksis i Holstebro i Danmark i PTF-Peroiden om våren.

 

Vg2 Helsefagarbeider

Ønsker du en jobb hvor du hjelper og aktiviserer mennesker? Da kan Vg2 helsefagarbeider være noe for deg. En helsefagarbeider kan jobbe med barn, voksne, funksjonshemmede og eldre.Programfag. På skolen jobber elevene med samme fag som på Vg1, men fagene har innhold som passer til helsearbeiderfaget. Vi har mye praksis på skolen for å forberede elevene til yrket som helsefagarbeider.

Yrkesfaglig fordypning

YFF tilbyr praksis for elevene i to perioder, fordelt på fire uker om høsten og fem uker om våren. Elevene kan velge mellom ulike arbeidsplasser som alders- og sykehjem, hjemmesykepleie, bolig for funksjonshemmede, aktivitetssenter for funksjonshemmede, rus- og psykiatriomsorgen, sykehus.

Del denne artikkelen på: