Kjære alle saman, elevar, føresette og tilsette. 

No kjem våren og snart sumaren for fult. Me kan vera ute og me kan nyta sol, blomar og lamma på markene. Men ikkje minst me kan vera saman med våre nærkontaktar ute i friluft. Det ligg eit håp om lysare dagar på alle måtar.

Neste veke, veke 16, er skulane på Karmøy over på gult nivå. Det tyder at me gradvis vil ha all undervisning på skulen frå neste veke.

Det meiner me er det aller beste for dokke som skal læra og verta dyktige arbeidarar. Me lære best gjennom praktiske arbeidsoppgåver og det å lykkas i byggja, produsera og sjå samanhengar i praksis. No vonar me at me kan få fullføra dette skuleåret på skulen, der dokke kan få vist til dokke sjølv, medelevar og lærarar kor mykje dokke kan og har lært. Me veit kor dyktige dokke er og gler oss til å få vidareutvikla saman med dokke den kompetansen.

For at dette skal vera mogleg, er det viktigare enn nokon gong å forhalda seg til reglar og rutinar som me har lært oss dei siste åra. Det er laga nye handlingsplanar for gult nivå som me skal vera på no. Me treng verkeleg å sjå dykk som dei ansvarlege og dyktige elevane de er i høve til HMS no.
Bli einige i klassane om at de skal ta vare på kvarandre, og i høve til smittevern.

Når elevane kjem på skulen vil lærarane gå gjennom nye rutinar med kvar enkelt klasse. Gjennom å delta og vera positiv til dette og ikkje minst gjennomføra det, vil du visa at du er oppteken av eit godt arbeidsmiljø, det å ta vare på andre og å bry deg, slik at ein ikkje spreier smitte.

Smitten som er i samfunnet no går sine eigne vegar og det er ikkje sikkert at sjølv om me følgje alle reglar at ingen blir smitta. Men som dokke kjenner til i HMS arbeidet, me reduserer risikoen til lågast mogleg nivå.

Elevrådsstyret er faktisk opptekne av at me skal være endå meir forsiktige no, enn sist me var på gult. Dei meiner me skal oppføra oss som me er på rødt, men at alle kan vera på skulen.  Dei seier at om me gjer ein innsats nå, så kanskje me kan bli kvitt dette.

Ansvarlege, reflekterte og vaksne elevar me har!         
Eg gler meg og trur at me skal ha mange beste dagar med mange beste elevar framover.
 

«Vår beste dag» av Erik Bye
Kom og lytt til lyset når det gryr av dag!
Solen løfter sin trompet mot munnen.
Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag:
Denne dag kan bli vår beste dag.
Stien som vi gikk i går er like ny,
hemmelig som ved vårt første morgengry.
Mangt skal vi møte og mangt skal vi mestre!
Dagen i dag den kan bli vår beste dag.

Handlingsplan gult nivå – Åkrehamn vgs.

Varsling om endring fra rødt nivå til gult nivå skjer via e-mail til alle ansatte og på skolens webside.

 

 1. Syke personer skal ikke være på skolen.
 2. God hygiene
 3. Redusert kontakt mellom personer
 4. Elevene har faste klasserom, og faste plasser (klassekart)
 5. Ansatte kan ambulere på tvers av klasser.
 6. I verksteder der det ikke er mulig med faste plasser, er det anbefalt at elever i yrkesfag har faste samarbeidspartnere/-grupper for gjennomføring av opplæring.
 7. Kantinen er stengt for bespisning. Kun utsalg, elevene inntar lunsj i klasserom sammen med sin faste klasse. Unngå kø, og unngå å gå ut på butikk.
 8. Elevene har lunsj-pause på ulike tidspunkt, etter plan.
 9. Garderobene er åpen for små grupper.  Elevene bruker tilviste toaletter.
 10. Sørge for å sikre god ventilasjon – elevene går ut av klasserom regelmessig.
 11. Møtevirksomhet på Åkrehamn vidaregåande skole anbefales gjennomført på Teams når 1 meters avstand ikke kan overholdes.
 12.  Bibliotek og Makerspace stenges for all aktivitet utover utlån av bøker og undervisning.
 13.  Munnbind anbefales utenfor klasserommene og i fellesarealer.
 14. Det anbefales å ikke bruke munnbind i undervisningssituasjon, vurder likevel i forhold til egen bransjestandard og avstandskrav.
 15.  Felles bruk av verktøy annet utstyr som deles mellom elevene, må rengjøres   etter bruk. Egen rutine på hver avdeling.
 16.  Skolens rutiner løses sammen med elevrådet, hovedverneombud, tillitsvalgt og helsesykepleier
Til toppen