Rektors hilsen

Me på Åkrehamn vgs ynskjer alle ungdommar velkomne til vår skule. Me har eit samfunnsoppdrag, me skapar saman framtida sin kompetanse.

Me gjer det gjennom vårt engasjement for den enkelte ungdom, for utviklinga i samfunnet og næringslivet og gjennom utviking av faga våre.

Me gjer det gjennom å samarbeida med ungdommane og me lærer dei å samarbeida med andre, me samarbeider sjølv internt og eksternt med alle dei som kan bidra til at ungdommen utviklar kunnskap, dugleik og gode haldningar.

Me gjer det gjennom å inkludera alle. Det er eit ynskje og mål at det å vera ein del av vår flokk skal kjennast som å høyra til. Me har mange dyktige tilsette som kan bidra på mange ulike måtar for at kvar enkelt skal kjenne seg verdsett og motivert.

Me gjer det gjennom å vera nyskapande, fordi me som menneske heile tida er i utvikling, me er nysgjerrige og me ynskjer å læra heile livet. Me vil leggje eit grunnlag for utforsking og testing av eigne meistringsområder her på skulen. Der det å gjera feil og finna ut kvifor er ein seier. Me heier på å vera feiltastiske, fordi det viser at ein har mot til prøva.

Me er no på veg inn i ein Fagfornyelsen, med ein overordna del som legg til grunn dei verdiane og prinsippa me skal arbeida etter. Me kjenner oss att i dei og me vil og skal arbeide etter dei.

Nokre lenker og utsnitt:

Opplæringsloven

Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong.

Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad.

Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast.

Verdigrunnlaget

Skolen skal sørge for at menneskeverdet og de verdiene som støtter opp om det, legges til grunn for opplæringen og hele virksomheten.

Skolen skal gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring, og bidra til at hver elev kan ivareta og utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldig fellesskap.

Skolen skal bidra til at elevene blir nysgjerrige og stiller spørsmål, utvikler vitenskapelig og kritisk tenkning og handler med etisk bevissthet.

Skolen skal la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la dem få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling.

Skolen skal bidra til at elevene utvikler naturglede, respekt for naturen og klima- og miljøbevissthet.

Skolen skal gi elevene mulighet til å medvirke og til å lære hva demokrati betyr i praksis.

Prinsipper for læring, utvikling og danning

Skolen har både et danningsoppdrag og et utdanningsoppdrag. De henger sammen og er gjensidig avhengig av hverandre.

Opplæringen skal gi elevene et godt grunnlag for å forstå seg selv, andre og verden, og for å gjøre gode valg i livet. Opplæringen skal gi et godt utgangspunkt for deltakelse på alle områder innenfor utdanning, arbeids- og samfunnsliv.