Maksimalt læringsutbytte

Elevene ved Åkrehamn vgs. kan fortelle om hensikten med det de jobber med, og hvilken relevans det har for dem selv, for deres fremtidige yrke og for samfunn.

 Elevene forstår sammenhengen mellom måten de jobber på og hva de skal lære. De opplever alltid at det er noe å strekke seg etter, og at læreren har høye ambisjoner på vegne av dem. De jobber med oppdrag som er relevante, helhetlige og tverrfaglige. Oppgavene gir god mulighet til å gå i dybden, gjennom kritisk tenking og refleksjon. 

Elevene opplever at grunnleggende- og gjennomgående ferdigheter (kjerneelementer) er en del av all undervisning. Vi har fokus på de tre tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling.   

Elevene forstår hva de skal lære, og vet hva som kreves av dem, fordi de er involvert i prosessen med utformingen av mål og kriterier. Elevene er aktive i egen læring, fordi læreren og eleven har sammen  gitt strategier og verktøy for hvordan man lærer.  Det er trygt å gjøre feil, fordi elevene og læreren har snakket et lærende tankesett. Dvs. hvordan feil legger grunnlag for ny læring, og at det å streve med en utfordring gjør oss bedre rustet til å møte nye utfordringer. 

Læringsdialogen mellom elevene er knyttet til kriterier.  Elevene vurderer seg selv og hverandre ut fra kriteriene, undervegs i hele prosessen, og de vet hvorfor de gjør det. 

 Læringsdialogen mellom elev og lærer er også knyttet til kreterier. Den gir læreren informasjon om elevens status, slik at læreren kan gi framovermelding, og eventuelt justere undervisning, mål eller forventninger. Læreren er opptatt av elevenes læringsutbytte, og bruker varierte metoder for å evaluere, ofte sammen med elevene.    

Elevene er kjent med metoden og hensikten med samarbeidslæring. De har trent på å lære sammen, og har erfart at det øker læringsutbyttet. De er klar over hverandres styrker, og bruker samarbeidslæring til å løfte og støtte hverandre. Elevene jobber sammen i grupper med å løse oppgavene der eleven og lærerne er læringskollegaer som sammen står for resultatet.  

Elevene opplever at undervisningen har en sterk kobling mellom teori og praksis. Den praktiske undervisningen skal danne grunnlaget  for at eleven skal få en bedre forståelse for teorien.  Eleven opplever at lærer stiller spørsmål og veileder gjennom prosessen.  

Eleven opplever at skolen bruker ulike arenaer som entreprenørskap og YFF, har stor verdi og følger samme VFL-prinsipp som i undervisningen gitt i skolen.