Hverdagsliv

Opplæringstilbudet spesialundervisning i liten gruppe- hverdagslivstrening er et tilbud for elever med omfattende hjelpebehov. Elevene har ulik grad av funksjonshemminger og store sammensatte- og/eller spesifikke lærevansker.

Tilbudet er organisert i grupper med redusert elevtall og foregår i tilrettelagte undervisningslokaler. I opplæringen blir det lagt vekt på kommunikasjon, dagliglivets aktiviteter, grunnleggende ferdigheter og sosiale ferdigheter.

Opplæringen er definert som spesialundervisning (jfr opplæringsloven paragraf 5-1) og avviker fra ordinær opplæring i alle fag og gir ikke grunnlag for vurdering med karakterer. Sluttkompetanse med kompetansebevis gir dokumentasjon på opplæringen som er gjennomgått.

Målgruppe:

Elever med ulik grad av funksjonshemminger og store sammensatte- og/eller spesifikke lærevansker. Elevene trenger hjelp i praktiske situasjoner som f.eks måltid, stell, toalettbesøk.

Vårt mål:

 • Styrke elevens personlige utvikling
 • Vedlikeholde og videreutvikle elevens kunnskaper, ferdigheter og holdninger
 • At eleven skal mestre dagliglivets aktiviteter
 • Trene utholdenhet
 • Trene og bevisstgjøre mot fremtidig dagtilbud
 • At eleven blir mest mulig selvstendig i egen livssituasjon, fritid og dagtilbud

Opplæringen:
Opplæringen tar utgangspunkt i elevens behov og interesser og skal legge grunnlaget for at han skal bli mest mulig selvhjulpen i hjem, bolig, dagtilbud og fritid. Kommunikasjon, hjelp til selvhjelp og sosial kompetanse er derfor de viktigste fokusområdene i opplæringstilbudet. I den grad det er aktuelt, vil også trening på arbeidsaktiviteter ha fokus.

Det er i felleskapet vi utvikler oss både sosialt og faglig. Undervisningen foregår derfor i størst mulig grad i grupper. Elevene har også eneundervisning der en trener på elevens spesifikke behov.

Vi legger til rette for hospiteringsplaner tilrettelagt den enkeltes behov i samarbeid med Karmøy kommune.

Skolen har tilrettelagte lokaler med kjøkken tilpasset rullestolbrukere, samt en øvingsleilighet der elevene får trene på arbeidsoppgaver knyttet til det å bo i egen leilighet og oppgaver som følger med dette.

Alle får sin egen individuelle opplæringsplan og timeplan der vi tar hensyn til elevens behov og interesser.

Programfag vi tilbyr:
Yrkesfag:

 • Helse og oppvekst (HO)
 • Bygg og anlegg (BA)
 • Media og kommunikasjon (MK)
 • Service og samferdsel (SS)
 • Restaurant og matfag (RM)
 • Design og håndverk (DH)

Studieforberedende:

 • Studiespesialiserende (STUSP)

Totalt antall timer pr.år: 891 årstimer.

 

  

 

Vi driver vår egen butikk på skolen: Godt gjort. Elevene er med på å lage mat og produkter for salg. Elevene må dessuten jobbe i butikken. Da får de trening i kundebehandling, markedsføring og økonomi i den daglige driften.

Du finner mer informasjon om vår Godt gjort butikk, våre tilbud og produkter på facebook.

Organisering:
Personalet vårt består av pedagoger, spesialpedagoger, miljøterapeuter (vernepleiere/sykepleiere) og miljøarbeidere.

Undervisningstimer:
Studiespesialiserende: 842 årstimer (veiledende 30 timer pr uke)
Yrkesfag:                     982 årstimer (veiledende 35 timer pr uke)

 

Artikkelliste