Arbeidstrening

Opplæringstilbudet spesialundervisning i liten gruppe- arbeidstrening er et tilbud for elever med spesielle behov knyttet til læring og sosiale ferdigheter, og som har behov for tilrettelegging utover det som tilbys i ordinære klasser. 

Tilbudet er organisert i grupper med redusert elevtall og foregår i tilrettelagte undervisningslokaler. Opplæringen er definert som spesialundervisning (jfr opplæringsloven paragraf 5-1) og avviker fra ordinær opplæring i alle fag og gir ikke grunnlag for vurdering med karakterer. Sluttkompetanse med kompetansebevis gir dokumentasjon på opplæringen som er gjennomgått.

Målgruppe:

Elever med ulike lærevansker som krever tett oppfølging av personal.

Vårt mål:

 • Styrke elevens personlige utvikling
 • Vedlikeholde og videreutvikle elevens kunnskaper, ferdigheter og holdninger
 • At eleven skal mestre dagliglivets aktiviteter
 • Trene utholdenhet
 • Trene og bevisstgjøre eleven mot fremtidig yrkesaktivitet
 • At eleven blir mest mulig selvstendig i egen livssituasjon, fritid og arbeid/dagtilbud

Opplæringen:
I opplæringen blir det lagt vekt på grunnleggende ferdigheter, sosiale ferdigheter og forberedelse til fremtidig arbeid/arbeidslignende aktiviteter, bolig og fritidsaktiviteterVi har en tverrfaglig tilnærming til ulike tema/fag. Dette innebærer at mye av opplæringen i fellesfagene vil bli praktisk knyttet til opplæringen i programfagene der det er naturlig og relevant.

Opplæringen i programfagene vil vektlegge trening i forberedelse til kommende arbeid/dagtilbud. Vi har elever som har opplæring både i ordinære bedrifter og i varig tilrettelagte arbeidsplasser som Solstein. Vi legger til rette for hospiteringsplaner tilrettelagt den enkeltes behov i samarbeid med Karmøy kommune.

Skolen har tilrettelagte lokaler med storkjøkken, samt en øvingsleilighet der elevene får trene på arbeidsoppgaver knyttet til det å bo i egen leilighet og oppgaver som følger med dette.

Alle får sin egen individuelle opplæringsplan og timeplan der vi tar hensyn til elevens behov og interesser.

Programfag vi tilbyr:

Yrkesfag:

 • Helse og oppvekst (HO)
 • Bygg og anlegg (BA)
 • Media og kommunikasjon (MK)
 • Service og samferdsel (SS)
 • Restaurant og matfag (RM)
 • Design og håndverk (DH)

Studieforberedende:

 • Studiespesialiserende (STUSP)

Totalt antall timer pr.år: 891 årstimer.

 

 

 

Vi driver vår egen butikk på skolen: Godt gjort. Elevene er med på å lage mat og produkter for salg. Elevene må dessuten jobbe i butikken. Da får de trening i kundebehandling, markedsføring og økonomi i den daglige driften.

Du finner mer informasjon om vår Godt gjort butikk, våre tilbud og produkter på facebook.

Organisering:
Personalet vårt består av pedagoger, spesialpedagoger, miljøterapeuter (vernepleiere/sykepleiere) og miljøarbeidere.

Undervisningstimer:
Studiespesialiserende: 842 årstimer (veiledende 30 timer pr uke)
Yrkesfag:                     982 årstimer (veiledende 35 timer pr uke)