Elevoppfølging

Elevene ved Åkrehamn vgs. opplever et trygt, godt og inkluderende skolemiljø, fordi skolen jobber målrettet med tiltak for å fremme dette, og fordi elevene blir sett, hørt og forstått i møte med personalet på skolen. 

Identifikasjon, kartlegging og oppfølging, IKO, er modellen for alle prosesser i oppfølgingen av elever. Indikatorene for IKO er kjent, og blir brukt i alle sammenhenger der en spør hvordan det går med eleven. Elev og foresatte er involvert og medvirkende i prosesser rundt elever gjennom god informasjon og dialog.

I klasselærerråd og andre møter om elever, ser og tar alle felles ansvar for elevens faglige og sosiale utvikling. Klasselærerrådene er en arena for profesjonell samhandling, med høye forventinger til forberedelse og deltakelse i dialogen, og forpliktelse til å følge opp det som blir bestemt.  Dialogen i møtene handler om læringsutfordringer, tiltak og evaluering. 

Kontaktlærer kjenner hver enkelt elev sine styrker, og vet at elevene også er klar over egne styrker, fordi dette er kartlagt i samtaler mellom elev og lærer.  Alle vet at disse styrkene kan være første leddet i å hjelpe elevene med deres utfordringer. Kontaktlærer kjenner elevenes behov for oppfølging, og hvilke tiltak som er satt i gang. Elev og foresatte blir raskt tatt med i dialogen, når utfordringer blir identifisert. 

Team elevoppfølging har kompetanse på et bredt felt, for å kunne møte elevenes faglige og sosiale utfordringer. De har en støttende funksjon. I tett samarbeid med lærerne, og med IKO-modellen som verktøy, legger de til rette for best mulig faglig og sosial utvikling hos den enkelte elev. 

Personalet er trygge på sin rolle som trener for elevene, fordi dialogen mellom personalet handler om hva som må til for at eleven skal lære best mulig. Det er godt og nært samarbeid med eksterne aktører, som bidrar i rådgivning, oppfølging og hjelp til elevene.  

Elevrådet er aktive endringsagenter i forhold til sosiale og læringsfremmende aktiviteter. Vi ser ulike soner på skolen der elevene kan være sammen sosialt. Elevene kan delta på organiserte og uorganiserte aktiviteter. Alle elever blir inkludert, og alle kan velge å være med. Aktivitetene er styrt av elevrådet i samhandling med team elevoppfølging. Elevrådet er med på utviklingsmøter med lærerteam og ledelse for å bidra til drømmeskolen.