Profesjonell samhandling

Ved Åkrehamn vgs har personalet et lærende tankesett, som betyr at vi vet at alle elever kan lære. De ser elevenes læring som felles ansvar, og sier at VI har en utfordring, dersom VÅRE elever ikke lærer. 

Personalet er bevisst sitt eget tankesett også i samarbeid med kolleger. Dialogen er preget av respekt for elever, kolleger og seg selv. Respekt og fokus på sak, ikke person, gjør det trygt å ha høye forventninger til hverandre. Kollegene ber om tilbakemeldinger og veiledning fra kolleger, fordi vi vet at det er i fellesskap man oppnår best resultat.

Personalet samarbeider om undervisning. Det vil si at vi planlegger, gjennomfører og evaluerer sammen I tillegg deler vi fagkompetanse, modellerer for hverandre, og hospiterer i hverandres undervisning. Alltid med elevens faglige og sosiale ståsted i fokus. Det er gjennom dette samarbeidet ny praksis blir etablert.  

Evaluering er et kontinuerlig forbedringsarbeid som tar utgangspunkt i det som virker, og hva det må gjøres mer av i neste steg. Elevene er med i denne prosessen, som endringsagenter, fordi vi vet at elevenes engasjement i egen læring er essensielt. I tillegg til internt samarbeid, er det etablert eksternt samarbeid med bransjen.

Vi bruker lærende møternår temaet samarbeider om pedagogisk utvikling , det vil si at personalet stiller forberedt, og at alle blir hørt og sett gjennom metoder og verktøy som ivaretar dette. Teamene er enige om mål og retning, fordi vi har skapt et felles bilde av ønsket situasjon, både i undervisning og teamsamarbeid. 

Utviklingsarbeid i teamene blir valgt ut fra behov og  ønske om å etablere ny eller bedre praksis. Veiledning fra kollegaer og avdelingsleder blir etterspurt. Vi har fokus på prosess mer enn resultat i dette arbeidet, og det gjør at personalet kjenner sin egen utvikling.  

Teamene er opptatt av å lære seg digital kompetanse og  bruker relevante digitale verktøy i lag med elevene.